אסטרונומיה בראי התרבות

Ilan Manulis: Astronomy Lectures - www.Ilan-Manulis.co.il

המכניזם המופלא, או: המונה ליזה של האסטרונומיה
הרצאה מרתקת ומפתיעה, הנפרסת כסיפור מתח, העוסקת בתגלית ייחודית המשלבת ארכיאולוגיה, היסטוריה של המדע ואסטרונומיה. התגלית שינתה לעד את תפיסתנו לגבי ידיעותיהם הפיסיקליות ויכולותיהם ההנדסיות של היוונים הקדומים.

נשים באסטרונומיה
מיעוטן של נשים חוקרות בכל כינוס אסטרונומי מעיד על בעיית מגדר בתחום מחקר זה. ממעטים לעסוק בנושא, אך מסתבר שלנשים לא מעטות הייתה תרומה ייחודית לאורך שנות התפתחות המדע. ההרצאה, שילוב של אסטרונומיה ומגדר, תביא את סיפור תרומתן של נשים ייחודיות למדע האסטרונומיה במהלך ההיסטוריה בעזרת חמש דוגמאות מאלפות.

זיהום אור
המין האנושי מאבד בהדרגה את שמי הלילה. עובדה מדאיגה זו מוכרת לכל מי שניסה לצפות בשביל החלב וגילה כח הדבר הופך קשה יותר ויותר – כמעט ולא נותרו מקומות מהם ניתן לראות את שמי הלילה כפי שנצפו רק עשרות שנים אחורה. הרצאה זו עוסקת בתופעה המטרידה, מסבירה ממה היא נגרמת ומציעה מספר דרכים פשוטות להתמודדות עם הנזק הסביבתי כתוצאה מזיהום האור, הן עבור האדם והן לבעלי החיים.

סטונהנג’
מי בנה אתר מגליתי זה? מה הייתה מטרת הקמתו? איך הצליחו אנשים ללא טכנולוגיה מוכחת להציב אבנים במשקל עשרות טונות זו על גבי זו? ומדוע דווקא במקום בו הוקם? ננסה להשיב על שאלות מסקרנות אלו ולהניח את התשתית לקשר של מבנה עתיק זה לאסטרונומיה ולהבנת בוניו לגבי המחזוריות השולטת בחיינו עד היום.

אתרים ארכיאולוגיים בעלי זיקה לאסטרונומיה
נבקר במספר אתרים ארכיאולוגיים מפורסמים בעולם, כגון סטונהנג’, וננסה לתהות על מטרת הקמתם וזיקת מתכנניהם לאסטרונומיה.

אסטרולוגיה – האמת מאחורי המיתוסים
אסטרולוגיה מול אסטרונומיה – אחד מן הוויכוחים הנוקבים ביותר. האם האסטרולוגיה היא אוסף של בדותות, או שיש מאחוריה אמת כלשהי? האם תמיד היו האסטרונומיה והאסטרולוגיה נבדלות? נדון בעזרת כלים מדעיים בנושא שנוי במחלוקת זה.

אבולוציה ובריאתנות
התיאוריה החשובה והמכוננת, הבאה להסביר את ההתפתחות והמגוון של החיים על-פני כדור הארץ, היא תורת האבולוציה. מאז הצגתה, בספר “מוצא המינים” לפני 150 שנים, היא עוררה פולמוס ער. לאחרונה התאגדו אלו המערערים על תיאוריה זו תחת הגג של “בריאתנות”, תיאוריה נגדית הטוענת כי החיים ככלל, וחיים תבוניים בפרט, לא היו יכולים להתפתח כאן ללא יד מכוונת. ההרצאה מביאה את הטיעונים של חסידי הבריאתנות לעומת העובדות המוצקות של תורת האבולוציה. במהלך ההרצאה יוקרן הסרט “המחקר”.

אדם ושמו אילן
סיפור הענקת התעודה לרגל קריאת האסטרואיד Manulis (13615) על שמו של אילן מנוליס והדרך יוצאת הדופן בה נעשה הדבר הינו תיאור ייחודי ומרתק. הסיפור מתעד הן את העילה שבעטיה הוחלט להעניק לי את הכבוד הכרוך בכך והן את הדרך בה נעשה הדבר.

חלל בסרטי מדע בדיוני – אמת ובדיה (*)
בעזרת קטעים ארוכים משלושה סרטי מדע בדיוני פופולריים ננתח את צורת הצגת החלל בז’נר הסרטים הזה, על שלל השגיאות הנפוצות בו. תוך כדי נדון בהיבטים פיסיקליים של התנועה בחלל והחיים מחוץ לכדור הארץ.
* להרצאה זו נדרש מכשיר DVD או כונן DVD במחשב

21/12/2012
חוזי הקצים מנבאים כי סוף העולם יגיע ב- 21/12/2012. האמנם טענה זו מבוססת על עובדות מדעיות ברות אישוש, או שמא זוהי ספקולציה חסרת בסיס? כתשובה לשאלה נכיר מספר גורמים טבעיים היכולים באמת להביא להכחדת החיים על כדור הארץ, ובהם התנגשות אסטרואיד בכדור הארץ, הזדקנות השמש והפיכתה לענק אדום, התנגשות עם גלקסית אנדרומדה ועוד. מטרת ההרצאה להפריך דעות מתחום הפסבדו-מדע ולהעניק כלים להתבוננות ביקורתית בסוגיה.